Publikacje Jerzy Miałdun

 
- do strony głównej  
         Fotogrametria i teledetekcja w archeologii
Grodziska północno-wschodniego Mazowsza na zdjęciach lotniczych, wspólautor I. Mirkowska, ss. 74-78, Z Otchłani Wieków, rocznik 56/nr 1-2/2001  
  O możliwościach wykorzystania fotointerpretacji w badaniu stanowisk archeologicznych związanych ze środowiskiem wodnym, s. 115-139, Archeologia podwodna jezior Niżu Polskiego UMK, Toruń 1995  
  Wybrane zagadnienia archeologii lotniczej na Żuławach Wiślanych, ss. 177-183 [w:] Archeologia Bałtyjska. Materialy z Konferencji, Olsztyn 24-25 IV 1988 r., Olsztyn, 1991  
  Archeologiczny aspekt pradoliny górnej Drwęcy w świetle zdjęć lotniczych, współautor W. Skrobot, [w.] Przegląd Geodezyjny nr 12, s. 12-14, 1990  
  Zdjecia lotnicze jako żródło danych o obiektach archeologicznych na Żulawach Wiślanych, współautor B. Świątek ss. 75-88, Zeszyty Naukowe AR-T Olsztyn nr 23, 1993  
  Analiza przydatności zdjęć lotniczych w badaniach archeologicznych na przykładzie obiektów Wybicko i Janów pomorski na Żuławach Wiślanych, ss. 233-256,  Materiały V Sesji Naukowo-Technicznej, 16-17.10.1988  
  Wykorzystanie fotogrametrii w archeologicznych badaniach drewniano-ziemnej drogi odkrytej w dolinie rzeki Dzierzgoń w okolicy Świętego Gaju, ss.87-94, Adalbertus. Wyniki programu badań interdyscyplinarnych. Warszawa 1998.  
Wybrane grodziska Jaćwingów widziane z lotu ptaka, współautor I. Mirkowska, s. 35-39, Z Otchłani Wieków, rocznik 56/nr4/2001  
Cyfrowa ortofotomapa narzędziem badawczym archeologa w oparciu o przykłady zastosowań na wybranych stanowiskach archeologicznych Polski północno-wschodniej , współautor I. Mirkowska, ss. 17-30, Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000-2001, Materiały z konferencji, Białystok 6-7 grudnia 2001 roku, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002  
Nieznane lub prawie nieznane kopce z okolicy Rynu , współautor I. Mirkowska, ss. 333-346, Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000-2001, Materiały z konferencji, Białystok 6-7 grudnia 2001 roku, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002  
  Wybrane fragmenty krajobrazu terytorium kultury bogaczewskiej w świetle zdjęć lotniczych. Wstępne założenia do projektu systemu informacji archeologicznej, Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, 26-27 marca 2003 , s. 447-456, PMA, Warszawa 2007  
  Wstępne założenia do projektu systemu informacji archeologicznej opartego na danych teledetekcyjnych dla wczesnośredniowiecznych założeń obronnych Pojezierza Olsztyńskiego, współautor I. Mirkowska, Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, s. 193-203, Poznań 2005  
Wybrane założenia obronne z pogranicza polsko-pruskiego i krzyżackiego widziane z lotu ptaka  
  Early medieval fortified sites in north-eastern Poland: an archaeological information system, wspólautorzy: I. Mirkowska, W. Rączkowski, [w.] Aerial Photography and Archaeology 2003 A Century of Information, ARGU, Gent, Academia Press, 2005  
  Wstępna koncepcja struktury systemu pozyskiwania danych w trakcie rekonesansu lotniczego i ich transmisji do Internetu w czasie rzeczywistym, Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, s. 117-122, Poznań 2005  
  Wymiar fraktalny zobrazowań teledetekcyjnych krajobrazu ekologicznego poddanego antropopresji, Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, s. 109-116, Poznań 2005  
Understanding historical landscapes of the Vistula Lagoon through aerial photography, Kłajpeda, 2005, w druku  
poster Felix Biermann, University of Göttingen, Department of Prehistory and Early History, Christofer Herrmann, University of Gdańsk, Department of Art History, Arkadiusz Koperkiewicz, University of Gdańsk, Department of Archaeology, Jerzy Miałdun, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Department of Photogrametry and Remote Sensing, - PRELIMINARY RESULTS OF NON-DESTRUCTIVE STUDIES ON FORTIFIED SETTLEMENT IN BARCZEWKO, NORTH-EASTERN POLAND, PATTERNS, PROCESSES & UNDERSTANDING: historic aerial photographs for landscape studies, Poznan-Bedlewo, Poland, 24-26 April 2014.  
poster FILTERING IN THE FREQUENCY DOMAIN AIR DIGITAL IMAGES OF ARCHAEOLOGICAL SITES IN ORDER TO WEAKEN OF INFORMATION NOISE, PROCESSES & UNDERSTANDING: historic aerial photographs for landscape studies, Poznan-Bedlewo, Poland, 24-26 April 2014.  

 
Zdjęcie lotnicze oraz techniczną redakcję mapy wykonał Jerzy Miałdun
Zdjęcie lotnicze oraz zdjęcia zabytków wykonał Jerzy Miałdun
Zdjęcia lotnicze wykonał i opracował ortofotomapę Jerzy Miałdun
Zdjęcie lotnicze, numeryczny model terenu oraz techniczną redakcję mapy wykonał J. Miałdun
Inne publikacje
  "Archeologia z lotu ptaka" A. Łabanow  Gazeta Współczesna Tydzień z dn. 25 października 1996 r. Tekst PDF  otrzymałem od Pana A.Kuleszy 
w dn 27.06.2001 r.

"Osiemdziesiąt lat archeologii lotniczej w Polsce"
http://www.pma.pl/fotolot/index.html